Права та обов'язки учнів

            Учні мають гарантоване державою право на:

-         доступність і безоплатність  повної загальної середньої освіти; вибір форми навчання, 
профільного напряму, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;
-         безпечні і нешкідливі умови навчання та праці; 
-         користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, 
культурно-спортивною, корекційно-відновлюваною та лікувально-оздоровчою базою Комплексу;
-         участь  у  різних   видах   навчальної,   науково-практичної діяльності, конференціях, 
олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
-         отримання додаткових,  у  тому  числі   платних,   освітніх послуг відповідно до 
чинного законодавства;
-         перегляд результатів  оцінювання  навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної 
та варіативної частини робочого навчального плану;
-         участь у роботі органів громадського самоврядування Комплексу; 
-         участь в роботі добровільних самодіяльних об'єднань,  творчих студій, клубів, гуртків, 
груп за інтересами тощо;
-         повагу людської    гідності,   вільне   вираження   поглядів, переконань; 
-         захист від  будь-яких   форм   експлуатації,   психічного   і фізичного  насильства,  
від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.
 
           Учні зобов'язані:
-         оволодівати знаннями,  вміннями,  практичними   навичками   в обсязі  не  меншому, 
ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;
-         підвищувати свій загальний культурний рівень;
-         брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними   
програмами   та   навчальним  планом  Комплексу;
-         дотримуватися вимог законодавства,  моральних,  етичних норм, поважати честь і гідність 
інших учнів та працівників;
-         виконувати вимоги  педагогічних  та інших працівників відповідно до Статуту; 
-         брати участь у різних видах трудової діяльності; 
-         дбайливо ставитися до державного,  громадського і  особистого майна, 
майна інших учасників навчально-виховного процесу;
-         дотримуватися вимог  Статуту; 
-         дотримуватися правил особистої гігієни.

   Учні Комплексу можуть залучатися за їх згодою та  згодою  батьків або осіб, які їх замінюють,
до самообслуговування, 
різних видів суспільно  корисної  праці  з  урахуванням  віку,  статі,  фізичних  можливостей.
За  невиконання  учасниками  навчально-виховного  процесу своїх   обов'язків,   порушення   Статуту,   Правил  
внутрішнього трудового розпорядку на них  можуть  накладатися  стягнення  відповідно  до чинного законодавства.